Oplatí sa využiť novomanželskú pôžičku?

Hypotéky | Andrej Karpat | 20.05.2019
Od 1.júla 2019 bude účinná novela zákona o novomanželských pôžičkách zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Mnohí sa preto častejšie pýtate kedy, či a za akých podmienok ju môžete využiť. Bližšie odpovede nájdete v tomto článku.

Novomanželskú pôžičku môžete prakticky využiť len na nasledovné účely:

 • kúpa bytu alebo rodinného domu
 • rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu

 

Na novomanželskú pôžičku máte nárok ak:

 • ste zosobášení a máte minimálne 18 a maximálne 35 rokov (platí pre oboch manželov v čase podania žiadosti)
 • vaše manželstvo nie je staršie ako 1 rok (ku dňu podania žiadosti)
 • máte preukázateľný príjem (z podnikania alebo zamestnania)
 • nemáte nedoplatky na daňovom úrade ani v sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • váš spoločný manželský príjem nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.
 • váš spoločný príjem je zároveň vyšší ako 1,3-násobok životného minima domácnosti (po odpočítaní prípadných už existujúcich splátok úverov)

 Sumy životného minima: 

Príklad výpočtu maximálneho možného príjmu domácnosti:
Domácnosť s 2 fyzickými osobami a 2 nezaopatrenými deťmi, 4-násobok  životného minima:4 x (205,07 + 143,06 + 2 x 93,61) = 2 141,40 eur. Pre poskytnutie podpory by čistý mesačný príjem takejto domácnosti nemal presiahnuť 2 141,40 eur.

 

Štátu je skrátka potrebné preukázať, že máte dostatok prostriedkov na to, aby ste boli schopní splácať úver. Schopnosť splácať úver sa posudzuje podľa potvrdenia o príjme (v prípade zamestnanca), alebo podľa daňového priznania (ak ide o podnikateľa). Do výpočtu bonity sa zahŕňajú aj ostatné príjmy (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok, starobný dôchodok, príjem z vyživovacej povinnosti, príspevok za opatrovanie) ako aj celková výška existujúcich záväzkov. Ďalej aj rodinný stav a počet nezaopatrených detí.

 

Novomanželskú pôžičku môžete dostať s nasledovnými podmienkami:

 • úroková sadzba 1% p.a. počas celej doby splatnosti
 • výška úveru maximálne 15.000€
 • doba splatnosti 15 rokov

Takýto úver má splátku 89,77€/mes. a celková preplatenosť  úveru je 1.158,60€ (tzn. že štátu vrátite o 1.158,60€ viac ako si požičiate). ŠFRB Vám môže na Vašu žiadosť odpustiť 2.000€ z úveru za každé narodené dieťa, ak sa dožije aspoň 1 roku veku (platí aj pre osvojené deti, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok). Tento benefit si môžete uplatniť maximálne na 3 deti, nesmiete však zabudnúť požiadať oň štát najneskôr jeden rok od narodenia (prípadne osvojenia) dieťaťa. Už pri jednom dieťati teda vrátite štátu menej, ako ste si požičali.

 

Pri úvere zo ŠFRB musíte ručiť nehnuteľnosťou, ktorej hodnota je min. 1,3-násobok požadovaného úveru (pre odchovanca detského domova a ŤZP min. 1,0-násobok požadovaného úveru) a túto nehnuteľnosť musíte mať poistenú.

 

Vyššie uvedené podmienky robia z novomanželskej pôžičky produkt, ktorému môžu banky konkurovať len veľmi ťažko, najmä pri rekonštrukciách nehnuteľností. Takisto je možné ju použiť aj na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti (keďže banky teraz schvaľujú úvery vo výške len 80% hodnoty nehnuteľnosti a spotrebné úvery na dofinancovanie sú drahšie ako novomanželská pôžička).

 

S čerpaním novomanželskej pôžičky však súvisia aj isté negatíva.

Pokiaľ si budete kupovať nehnuteľnosť hypotekárnym úverom z banky a zároveň budete žiadať aj ŠFRB o pôžičku na dofinancovanie kúpy tejto nehnuteľnosti bude potrebné vopred overiť, či komerčnej banke nebude prekážať ťarcha ŠFRB na LV. Banky sa k dnešnému dňu (máj 2019) k tejto otázke nevedeli jednoznačne vyjadriť.

 

So žiadosťou o novomanželskú pôžičku súvisí aj vyššia administratívna a časová záťaž. V žiadosti sa uvádzajú okrem iných aj údaje o názve stavby, mieste stavby, číslo parcely, údaje o potrebe tepla na vykurovanie, číslo bytu, údaje o kolaudačnom rozhodnutí, prípadne kúpnej zmluve, údaje o ťarchách, ocenenie zo znaleckého posudku, číslo posudku, meno znalca, dátum vyhotovenia posudku. K žiadosti sa tiež dokladá okrem iného aj:

 • právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu a písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky
 • výpisy z LV
 • doklad o obstarávacej cene – kúpna zmluva s overenými podpismi zúčastneným strán (notár, matrika)
 • projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom – stavebné výkresy a technická správa navrhovaného stavu po rekonštrukcii
 • energetický certifikát stavby ... a iné.

Vyššie spomenuté administratívne nároky môžu byť komplikáciou pri kúpe nehnuteľnosti, kde vás časovo limituje zaplatená záloha, či požiadavka realitky alebo predávajúceho. Zároveň nie je úplne isté či novomanželskú pôžičku aj reálne dostanete. Pôžička sa poskytuje z limitovaného objemu financií vyčlenených zo štátneho rozpočtu a Váš úspech teda bude závisieť aj od počtu ostatných žiadostí občanov.

Pokiaľ sa však viete obrniť trpezlivosťou, pripravíte sa na administratívnu záťaž a zároveň Vám čerpanie časovo nesúri, tak novomanželskou pôžičkou môžete veľmi zaujímavo ušetriť (hlavne ak plánujete deti).

Zdroj: vlastné spracovanie
Zdroj titulného obrázku: pixabay.com

O autorovi
Andrej Karpat
Senior Manager
Finančné služby musia byť založené na pravdivosti, odbornosti, dôvere a vytvaraní vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom. Mojím cieľom nieje ľuďom radiť, ale naučiť ich správne sa orientovať vo finančom svete a rozumieť základnom finančných produktov, aby rozumeli prečo využívajú daný produkt, kde smerujú ich peniaze a mali imunitu voči často zavádzajúcim a klamlivým informácmiám, ktoré sa šíria mediálnym svetom. Preto sa neustále vzdelávam a pracujem na odbornosti, aby sa klient mohol na mňa spoľahnúť.

Kategórie


Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Odporúčané
Oplatí sa úver od Poštovej banky s úrokom 0,95%?
Štátny príspevok pre mladých sa od nového roku mení!